send link to app

香港你識咩?


4.8 ( 7408 ratings )
Игры Развлечения Головоломки Викторины
Разработчик JAS Solutions Ltd.
бесплатно

香港,你識幾多?
有幾多地方你未去過?
嚟玩「香港你識咩?」啦!

利用 Google Maps™ 地圖服務同 Google Street View™ 地圖服務,去勻全香港十八區。
除咗一啲熟口熟面嘅地方,仲有好多地方你見都未見過,有好多地方名你聽都未聽過。

360條問題,360°重新認識香港。

有本事嘅你咪全部題目攞晒五星佢囉!

遊戲分兩個部份:
*街景圖:根據顯示嘅街景,估番喺地圖上嘅位置。越近越高分。
*平面圖:將地圖zoom去題目所顯示嘅位罝,越快越高分。